Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

5. Duurzame inzetbaarheid


Om medewerkers in staat te stellen te werken aan hun duurzame inzetbaarheid, krijgt iedereen een budget van 40 uur (op fulltime basis) per jaar voor coaching, studieverlof, peerreview (groepsoverleg met interne of externe collegaís), stage bij een andere werkgever of school.

De nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen:
  • Een basisbudget van 40 uur voor alle medewerkers dat eventueel 3 jaar opgespaard mag worden voor een vooraf bepaald doel. Indien de werkgever het dienstverband eerder beŽindigd wordt dit studieverlof uitbetaald.
  • Startende leerkrachten tot en met salarisschaal 3 (in het SBO tot en met LB-3) krijgen een extra budget (bovenop het basisbudget) van 40 uur.
  • Oudere werknemers vanaf 57 jaar krijgen een extra budget bovenop het basisbudget van 130 uur.
 
Welke regelingen zijn hiermee komen te vervallen?
  • De 10% deskundigheidsbevordering (zie ook professionalisering)
  • De BAPO
  • De leeftijdsuren in artikel 6.35 van de vorige CAO die gold voor OOP ouder dan 60 jaar met een volledige aanstelling.
     
Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Afspraken over de inzet van deze uren worden geconcretiseerd in de gesprekkencyclus. De werknemer legt achteraf verantwoording af over de feitelijke besteding van de uren in relatie tot de afgesproken inzet. Indien de uren na een jaar niet zijn ingezet, worden afspraken gemaakt over hoe de uren alsnog kunnen worden gebruikt.
 
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
In overleg kan worden afgesproken dat de uren gedurende maximaal drie jaar worden gespaard voor een vooraf vastgesteld doel. Als de uren na drie jaar niet zijn gebruikt, overleggen werkgever en werknemer over hoe de uren alsnog kunnen worden ingezet. Bij ontslag op initiatief van de werkgever vindt uitbetaling plaats van volgens afspraak gespaard verlof plaats.
 
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Over de wijze waarop het verlof wordt ingezet zullen met de werknemers individuele afspraken worden gemaakt. In dit gesprek kan vrij worden bepaald hoe de uren zullen worden ingezet.
 
Ik ben 57 jaar of ouder en had niet gebruik gemaakt van BAPO mag ik deze 40 uur ook anders inzetten?
Ja, medewerkers van 57 jaar of ouder mogen deze uren ook als verlofuren inzetten. Hierover hoeft men dan geen eigen financiŽle bijdrage te leveren
 

57-plussers

Om oudere personeelsleden vanaf 57 jaar tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden, hebben zij op fulltime-basis recht op een budget van 130 uur. Ook hier gaat het bijvoorbeeld om coaching en studieverlof, maar de uren kunnen ook worden ingezet voor verlof. Daarbij geldt een eigen bijdrage van 50% (40% voor werknemers tot en met schaal 8) over het salaris van deze uren. Er zijn ook spaarmogelijkheden.
 
Wat betekent de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling voor de werknemer van 57 jaar en ouder?
Een werknemer van 57 jaar en ouder heeft recht op 130 uur per jaar( deeltijders naar rato). Deze uren komen boven op het basisbudget van 40 uur per jaar dat voor alle werknemers geldt. In totaal heeft de werknemer van 57 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband dus recht op 40 + 130 = 170 uur per jaar. De parttimer heeft pas recht op het bijzondere budget indien sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis (oftewel een wtf van 0,45 // ca 14 u/wk).
Indien werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd ervoor kiezen langer door te werken, bestaat er geen recht meer op dit budget.
 
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Het totale budget (40 + 130 uur) mag gedurende maximaal 5 jaar worden gespaard. De opname mag nooit meer bedragen dan 340 uur per jaar. Indien er 340 uur per jaar wordt opgenomen, wordt de eigen bijdrage gebaseerd op maximaal 260 uur (dan neem je 2 keer het duurzame inzetbaarheidsbudget van 40 uur tegelijk op).
 
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Voor de 130 extra uren gelden dezelfde bestedingsdoeleinden als voor de overige 40 uur. Senioren mogen het totale budget van 170 uur echter ook inzetten voor verlof. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50 % over het salaris en 40 % voor werknemers in schaal 8 of lager.
Dus als het budget geheel wordt gebruikt voor dezelfde doeleinden als duurzame inzetbaarheid (scholing, coaching, mobiliteit) dan hoeft hierover geen eigen bijdrage betaald te worden.