Werkdruk en werktijden

Werkdruk en werktijden

3. Werkdruk en Werktijden

 

De nieuwe cao zet in op het inzichtelijk en beheersbaar maken van de werkdruk. Om de werkdruk aan te pakken stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. In plaats van het huidige basismodel, waarin een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per jaar lesgeeft, kunnen scholen overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling, waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, etc.) wordt meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Onderwijsstichting KempenKind heeft op stichtingsniveau gekozen voor het overlegmodel, waarmee de PGMR akkoord is. Op dit moment is het aan de scholen om hun keuze hiervoor uit te spreken. Hiervoor is instemming van de PMR (Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad) en een meerderheid van het personeel nodig. Deze nieuwe regels worden toegepast per 1 augustus 2015.

Wat houdt het overlegmodel in?
De maximale lessentaak van 930 uur geldt in het overlegmodel niet. In plaats daarvan geldt een opslagfactor. Aan het geven van les is voor- en nawerk verbonden. Dit voor- en nawerk wordt uitgedrukt in de opslagfactor (de opslag op de les-, de lesgebonden- en behandeltaken). De opslagfactor is door de cao bepaald en bedraagt tussen de 35 en 45 % van de lessentaak. In overleg zal bekeken worden welk percentage wordt toegepast.
De 10 % deskundigheidsbevordering komt ook in dit model te vervallen, in plaats daarvan hebben werknemers recht op 2 uur per week om te besteden aan professionalisering.

Hoe kan het overlegmodel ingevoerd worden?
De werkgever kan besluiten om over te stappen op het overlegmodel. Dit besluit behoeft instemming van de PGMR (Personeelsgeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Vervolgens is het aan elke school (brinnummer) om te bepalen hoe aan het overlegmodel wordt vormgegeven. Het is dus binnen het bestuur mogelijk dat sommige scholen het basismodel hanteren en andere het overlegmodel.
 
Het overlegmodel binnen een school behoeft instemming van de PMR en de meerderheid van het personeel. Het is dan 3 jaar geldig en dient dan opnieuw ter instemming voorgelegd te worden.
Aan PMR en personeel moet een plan worden voorgelegd waarin in ieder geval is opgenomen:
- De afspraken die leidinggevende en het team hebben gemaakt over de wijze waarop die werkzaamheden worden verdeeld over de beschikbare uren binnen de formatie, waarbij rekening wordt gehouden met de totale beschikbare formatie, inclusief vakleerkrachten en OOP.
- Welke taken onder de opslagfactor vallen. Hierbij is leidend de opvatting over de kwaliteit van het onderwijs en zaken als groepsgrootte en/of groepsproblematiek.
- de stemprocedure die gehanteerd wordt: de meerderheid van het personeel (=helft plus 1) dient hiermee in te stemmen.
 
Waaruit bestaan de werkzaamheden voor leraren en OOP met lesgebonden en/of behandeltaken?
1. de tijd voor lesuren (of lesgebonden en/of behandeltaken)
2. voor- en nawerk (in het overlegmodel; de opslagfactor)
3. professionalsering
4. overige taken
 
De meest essentiële wijziging is dat in de sector de 40-urige werkweek wordt ingevoerd binnen de normjaartaak van 1659 uur/jaar. Deze uren zijn erop gebaseerd dat de voormalige adv uren hierin meegenomen zijn. Deeltijder naar rato (wtf x 1659 uur) Tevens wordt voor alle werknemers het vakantieverlof uitgedrukt in een aantal uur per jaar. Dus een fulltime werknemer met werktijdfactor 1,0 werkt 40 uur/week en heeft recht op 428 klokuren/jaar (incl. feestdagen). Het vakantieverlof wordt opgenomen tijdens de vakanties voor de leerlingen.
 
Wat als ik meer werk?
Compensatie kan alleen worden gegeven als er meer dan 1659 uur op jaarbasis gewerkt wordt. Uitgangspunt bij onderwijsstichting KempenKind is dit niet te overschrijden.
De werkdruk werd onder meer verhoogd omdat er in minder weken hetzelfde werk (1659 uur) gedaan moet worden. Door nu de 40-urige werkweek in te voeren en te werken in 41,3 weken werken kan de jaartaak gehaald worden met 40,2 uur (is afgerond 40 uur) werken per week.
 

Hoe wordt de 40-urige werkweek ingevoerd?
De arbeidsduur wordt omgezet in een benoeming in uren per week. De werktijdfactor (wtf) van zittend personeel wordt omgezet naar een benoeming in uren en minuten, op basis van de volgende formule: Huidige wtf x 40 uur = werktijd in uren en minuten. Om de omzetting naar minuten eenduidig uit te voeren volgen hier twee voorbeelden:
 
Rekenvoorbeelden:
Bij wtf 0,4287 geldt: 0,4287 x 40 uur = 17,148 en 0,148 x 60 minuten = 9 minuten. Deze werknemer krijgt zodoende een aanstelling van 17 uur en 9 minuten.
Bij wtf 0,2183 geldt: 0,2183 x 40 uur = 8,732 en 0,732 x 60 minuten = 44 minuten. De werknemer krijgt zodoende een aanstelling van 8 uur een 44 minuten.

Wat is mijn werktijdfactor?
De maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur. Het huidige systeem van de jaartaak wordt omgezet naar een 40-urige werkweek. De werknemer die 40 uur per week werkt heeft een werktijdfactor 1. Een nieuwe medewerker krijgt een minimale aanstelling van 8 uur/week dat niet noodzakelijkerwijze op één werkdag wordt ingeroosterd en de wtf is dan 0,2.

Krijg ik een benoeming in uren per week?
De arbeidsduur wordt omgezet in een benoeming in uren per week. Met behoud van de huidige werktijdfactor leidt dat voor zittend personeel tot een benoeming in uren en minuten. Bestaande dienstverbanden blijven gerespecteerd, bij een nieuwe aanstelling wordt afgerond op tienden.

Wordt een werkdag 8 uur?
Dat is het uitgangspunt van de cao, onderwijsstichting KempenKind heeft als uitgangspunt hiermee te werken in het kader van de regulering van de werkdruk. Voor de leerlingen is sprake van vier lange lesdagen en één korte lesdag op woensdag. Voor de medewerkers is een werkdag van 8 uur het uitgangspunt. In het jaartaakgesprek worden afspraken gemaakt over de inzet en taaktoebedeling van de individuele leerkracht.